Home » ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА (ЗАНОГЕ). АНГЕЛ АСЕНОВ

ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА (ЗАНОГЕ). АНГЕЛ АСЕНОВ

А н г е л   А с е н о в

 

За имената на нашите селища
(Заноге)

 

В турски документи село Заноге се споменава най-рано през 1550 г., само че под две названия: Горна и Долна Занога. По интересен начин обяснява произхода на името на селището В.Миков (специалист по ономастика). Той счита, че то идва от малки гористи равнини, обрасли с гора, които в румънски език са познати под името „занога”. Безспорният принос на В.Миков в изследването на произхода на селищните имена не означава да приемем безусловно версията му. Обяснението за произхода на името на с.Заноге, дадено в сборника ”Българското село”, е по-приемливо, макар и изградено от предание. То гласи, че пътници от полето се изкачили нависоко, и запитани как са могли да се изкачат, отговорили ”Нога за нога”. Нога е диалектното название на крак. По чисто политически причини и по конюнктурни съображения от 31.01.1893 г. до 11.07.1896 г. село Заноге е преименувано на Салабашево по името на финансовия министър в кабинета на Ст.Стамболов. Нескончаемата борба между селата Заноге и Зимевица за това, кое от тях да бъде общински център, довежда до отделянето на Заноге от Софийска околия и преминаването му  към Врачанска чак до 1934 г .И името на Иван Салабашев не спряло тази борба.

 

Текстът е извадка от статията „За имената на нашите селища”, публикувана във вестник „Искърски пролом”(гр.Своге), 2000 г.бр.21.,стр.4.

 

27.06.2013 г.

Виолета Дичева

Към раздел история…